Kyläkoulujen järjestyssäännöt

 

Yleistä

Säännöt on laadittu kaikkien koulutyön sujumisen vuoksi.
Sääntöjen tarkoitus on opettaa yhteisvastuullista elämää oppilaille.
Kaikenlainen toisen omaisuuden tahallinen turmelu tai ottaminen ilman lupaa on kielletty.
Jos oppilas tahallaan turmelee toisen omaisuutta, koskien myös asusteet, on hän korvausvelvollinen siitä mitä turmelee tai rikkoo tahallaan.
Koulussa ei kiroilla eikä nimitellä toisia vaan ollaan reiluja kaikkia koulutovereita kohtaan.
Kaikki pyrkivät kunnioittamaan työrauhaa.
Kaikkien huumaavien ja päihdyttävien aineiden käyttö ja hallussapito on koulussamme ankarasti kielletty.
Tupakointi on koulussamme ankarasti kielletty.

Kouluaika

Kouluaikaa ovat oppitunnit, välitunnit, koulumatkat sekä koulun ulkopuolelle tehtävät retket, opintokäynnit, yökoulut sekä leirikoulut. Näissä tapahtumissa ovat voimassa normaalit koulun järjestyssäännöt.


Oppitunnit

Oppitunneilla ei saa häiritä opetusta eikä luokkatovereiden työskentelyä.
Opettajan ohjeita on noudatettava sekä opetusta on seurattava tarkkaavaisesti.
Koulutehtävät jokainen oppilas tekee huolellisesti. Tekemättä jääneet kotitehtävät tehdään koulussa tai muuten opettajan kanssa sovitulla tavalla. Toistuvista kotitehtävien unohtamisista opettajan pitää ilmoittaa kotiin.


Kouluruokailu

Kouluruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja sekä ruokarauhaa.
Luokkatovereiden ruokarauhaa ei häiritä sopimattomilla ruokapuheilla.
Ruokailussa maistetaan kaikkea tarjolla olevaa ruokaa ellei siihen ole perusteltua estettä.
Ruokailutapahtuma aloitetaan hiljentymisellä.

Välitunnit

Oppilaat viettävät välitunnit ulkona sään mukaan riittävästi pukeutuen
Välituntialueena toimii koulun piha-alue, jolta ei saa poistua ilman välituntivalvojan lupaa
Välitunneilla ei esim. saa roikkua jalkapallomaalissa
Polkupyörillä, potkulaudoillla sekä muilla vastaavilla ajaminen välitunnin aikana piha-alueella on kielletty
Jos välitunnilla sattuu tapaturma tai vahinko siitä on ilmoitettava välittömästi välituntivalvojalle.
Lumipallojen, kivien yms. heittely on välitunnilla kielletty.
Mäenlasku on sallittu vain pulkkavuorolla pulkkamäessä.

 

Kiusaaminen

Kiusaaminen kaikissa muodoissaan on kielletty.
Jos kiusaamista ilmenee menetellään koululla seuraavasti:
1)    Osallisten kuuleminen sekä kiusaaja(t) että kiusatu(t)
2)    Tiedottaminen ja henkilökohtainen yhteydenotto sekä keskusteleminen ko. oppilaiden vanhempien kanssa
3)    Tarvittavat rangaistukset oppilaille
4)    Jatkoseuranta-tiedottaminen tarvittaessa koulun sosiaalityöntekijälle / johtokunnalle

 

Koulumatkat

Koulumatkat tehdään turvallisinta reittiä liikennesääntöjä noudattaen. Kypärän käyttö pyöräillessä on suotavaa. Koulun pyöräretkellä on oppilaiden käytettävä kypärää. Polkupyörää käyttävät vievät pyörät välittömästi niille kuuluville paikoille kouluun tultuaan. Telineissä olevien polkupyörien luona oleminen välituntien aikana on ankarasti kielletty. Koulupäivän päätyttyä on koulun pihasta poistuttava välittömästi, ellei koulun järjestyssäännöissä toisin määrätä.  Muistettakoon, että koulun järjestyssäännöt pätevät myös koulumatkoilla.

 

Käyttäytyminen koulukuljetuksissa

Koulukuljetuksissa käyttäydytään hyvien tapojen mukaan aiheuttamatta vaaraa tai haittaa muille matkustajille tai kuljettajalle sekä noudatetaan taksinkuljettajan antamia ohjeita.
Myös kuljetusta odotettaessa tulee käyttäytyä asiallisesti eikä aiheuttaa vaaratilanteita itselle tai muille koulukuljetusta odottaville.


Koulun alue, tilat ja välineet

Koulun aluetta on koulun tontti siihen kuuluvine rakennuksineen. Kaikenlainen asiaton oleskelu koulun tiloissa ja alueella on kielletty. Kaikkia koulun välineitä ja tarvikkeita (mukaan lukien opetusvälineet) on käytettävä huolellisesti ja oikein. Jos niitä rikotaan tai turmellaan tahallisesti on henkilön, joka rikkoo korvattava aiheuttamansa vahingot.

 

Poissaolot

Kaikista poissaoloista on ilmoitettava omalle opettajalle. Muun kuin sairastumisen vuoksi voi luvan poissaololle antaa oma opettaja, jos on kyseessä 1-3 päivän poissaolo. Jos kyseessä on sitä pidempi poissaolo, on lupa saatava koulunjohtajalta ja se on pyydettävä kirjallisesti.


Pukeutuminen ja muu ulkoasu

Koulussa pyritään pukeutumaan asiallisesti sään mukaan sekä hyviä tapoja noudattaen. Häiritsevä meikkaaminen on kielletty.
Sään viiletessä koulussa julistetaan talvipäähinepakko, jota kaikkien on noudatettava.
Ketään ei saa pilkata eikä kiusata ulkomuotoon tai ulkoasuun (vaatetus) liittyvistä seikoista.

 

Kännykät

Kännykkää ei saa käyttää koulussa ilman opettajan erillistä lupaa. 

 

Oppilaan ojentaminen

Jos oppilas rikkoo järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten häiritsevästi, opettajan on keskusteltava asiasta oppilaan kanssa ja otettava tarvittaessa yhteys oppilaan kotiin. Muita tapoja ojentaa oppilasta ovat mm. seuraavat keinot:

Opettaja voi poistaa häiritsevän oppilaan luokasta lopputunniksi – tarvittaessa loppupäiväksi
Opettaja voi määrätä jälki-istunnon (max. 2 tuntia)
Koulunjohtaja voi antaa kirjallisen varoituksen
Oppilas voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi

Yllämainitut oppilaan ojentamiskeinot on kirjattu perusopetuslakiin. Muutoinkin oppilaan ojentamisessa noudatetaan perusopetuslakia.

Huom!
Jos oppilas syyllistyy koulussa rikkomukseen, joka kuuluu yleisen rikoslain piiriin, koulu ei rankaise oppilasta vaan asia siirretään poliisiviranomaisen käsiteltäväksi, joka huolehtii rankaisutoimenpiteistä oppilasta kohtaan.

Em. järjestyssäännöt ovat voimassa kaikilla Ilmajoen kyläkouluilla.
Koulut voivat tehdä koulukohtaisia lisäyksiä järjestyssääntöihin, jotka
johtokunta hyväksyy.